Privatumo politika

I SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. MB„Rears“ (toliau – Įmonė), Įmonės kodas – 305842101, tel. +370 698 58 370, el. p. info@rears.lt, veiklos adresas – Kalvarijų g. 29B-50, Vilnius;
2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
3. Privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės (toliau – Privatumo politika) – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.rears.lt;
4. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį;
5. Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

II SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

6. Įmonės Privatumo politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.rears.lt internetiu portalu;
7. Privatumo politika paruošta atsižvelgiant į tai, jog www.rears.lt elektroninėje svetainėje naudojami slapukai;
8. Interneto portale – www.rears.lt galima pateikti užklausą kontaktų formoje;
9. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.rears.lt Vartotojų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;
10. Privatumo politikos tikslas – reglamentuoti Vartotojų asmens duomenų tvarkymą Įmonės internetiniame portale www.rears.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

III SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

11. Įmonės gaunami duomenys duomenų subjektui pateikiant užklausą kontaktų formoje, prieglobos registravimo formoje ir elektroniniu paštu info@rears.lt;
11.1. Vartotojo vardas;
11.2. elektroninio pašto adresas;
11.3. elektroninio pranešimo tema;
11.4. telefono numeris;
11.5. domeno pavadinimas;
11.6. elektroninio pranešimo turinys (tekstas);
12. Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo duomenų pateikimo elektroninės užklausos forma;
13. Įmonė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
13.1. jeigu yra Vartotojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
13.2. jeigu Įmonės partneriams, susijusiems su Vartotojo užsakytomis paslaugomis, reikalinga informacija dėl tinkamo paslaugų įvykdymo;
13.3. įmonė taip pat gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos, aptariančios asmens duomenų perdavimą;
13.4. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įmonė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms joms pareikalavus;
14. Įmonė naudoja Vartotojo asmens duomenis tam, kad:
14.1. užtikrintų, jog internetinio portalo www.rears.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
14.2. suteiktų Vartotojams informaciją, paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja, arba kurios galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
14. Įmonės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui:
14.1. interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas;
14.2. Vartotojo apsilankymo Įmonės internetiniame puslapyje data ir laikas;
14.3. kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Įmonės internetiniame puslapyje;
14.4. naudojama naršyklė;
14.5. informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą;
14.6. mobiliųjų programėlių versijos;
14.7. kalbos nustatymai;
14.8. jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates.

IV SKYRIUS. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

15. Įmonė internetinėje svetainėje www.rears.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima identifikuoti asmenis. Tokiu būdu Įmonė gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje;
16. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką (pvz., jei duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją);
17. Duomenų subjektui įjungus Įmonės elektroninį portalą, automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje;
18. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės;
19. Įmonės internetiniame puslapyje www.rears.lt naudojami šių tipų slapukai:
19.1. Techniniai (būtinieji) slapukai. Įmonės internetinio puslapio lankytojams Įmonė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Įmonė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą;
19.2. Analitiniai slapukai. Šio tipo slapukus Įmonė naudoja siekdama suprasti, kaip Įmone suinteresuoti asmenys naudoja Įmonės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą.

Detalesnė informacija apie www.rears.lt naudojamus slapukus:

  • PHPSESSID – būtinasis, galiojimas: iki sesijos pabaigos. Standartinis slapukas, naudojamas Vartotojo sesijai sukurti (privalomas);
  • _ga – analitinis, galiojimas: 2 metai. Statistikos slapukas, nustato Vartotojo apsilankymo tikslus (neprivalomas);
  • _gat – analitinis, galiojimas: 1 min. Statistikos slapukas, naudojamas užklausoms valdyti (neprivalomas);
  • _gid – analitinis, galiojimas: 24 val. Statistikos slapukas, Vartotojams atskirti (neprivalomas);

20. Jokie Vartotojo asmeniniai duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba;
21. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

V SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

22. Vartotojas turi šias pagrindines teises www.rears.lt svetainėje:
22.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
22.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
22.3. reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įmonė;
22.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys;
22.5. taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt.
23. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su www.rears.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įmonė, gavusi Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įmonės pasiūlytu būdu.
24. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įmonės surinktais asmens duomenimis gali pateikti elektroniniu paštu – info@rears.lt.

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Su Privatumo politika galima susipažinti www.rears.lt ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos informaciją paskelbiant www.rears.lt;
26. Įmonė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įmonės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis;
27. Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės internetinis portalas funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įmonės internetinis portalas bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų;
28. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@rears.lt.