Paslaugų teikimo sąlygos

 1. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
  1. Bendra informacija
   • MB „Rears“ yra interneto svetainių ir elektroninio pašto talpinimo paslaugų teikėjas (toliau – Paslaugų teikėjas), įmonės kodas – 305842101, tel. +370 698 58 370, el. p. info@rears.lt, veiklos adresas – Kalvarijų g. 29B-50, Vilnius;
   • Klientas – asmuo, užpildęs duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, domeno pavadinimas) ir užsiregistravęs portale https://nemokamas-hostingas.rears.lt;
   • Šios sąlygos nustato paslaugų teikėjo ir Kliento užsiregistravusio ir teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus duomenis, bei sutikusio su šiomis sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio nurodžius sąlygą „Aš sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“ https://nemokamas-hostingas.rears.lt portale;
   • Paslaugų teikėjas gali keisti paslaugų teikimo sąlygas neinformavus iš anksto Kliento, tačiau privalo nurodyti keitimo datą, kartu su paslaugų teikimo sąlygomis.
  2. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR TEIKIMAS
   • Paslaugų užsakymas
    • Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Klientui svetainių talpinimo ir elektroninio pašto paslaugas, o Klientas įsipareigoja naudotis paslaugomis, kurios yra aprašytos portale https://nemokamas-hostingas.rears.lt;
    • Klientas pasirenka paslaugą, užpildydamas portale identifikuojančią informaciją apie save pateiktą formą ir duomenis pateikia Paslaugos teikėjui, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis;
    • Klientas užsisakydamas paslaugas sutinka, kad sąskaitos už paslaugas bus teikiamos elektroninių būdu.
   • Paslaugų teikimas
    • Paslaugų teikėjas teikia Klientui paslaugas tik Klientui įvykdžius apmokėjimą už paslaugas;
    • Vykdant planinius arba profilaktinius darbus Paslaugų teikėjas privalo informuoti Klientą prieš 1 darbo dieną;
    • Esant techniniams nesklandumams Paslaugų teikėjas įsipareigoja kaip įmanoma greičiau pašalinti sutrikimus. Nei ilgiau kaip 72 val. gavus Kliento pretenziją. Šis punktas netaikomas nemokamų paslaugų vartotojams;
    • Elektroninių laiškų siuntimas naudojantis paslaugomis yra ribojamas. Naudojantis nemokamomis paslaugomis riba yra 200 laiškų per dieną vienai paskyrai, bet kuri mokama paslauga ribojama iki 500 laiškų per dieną vienai paskyrai;
    • Paslaugų teikėjas neatsako už paslaugų nepertraukiamumą ar kitokius paslaugos teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
  1. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS
   • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugos teikimą iš anksto apie tai pranešus neanksčiau kaip 30 dienų, tokiu atveju sumokėtos įmokos bus grąžinamos atskaičius nustatytą mokestį. Apie mokesčio dydį Klientas bus informuojamas individualiai;
   • Klientas turi teisę atsisakyti paslaugų elektroniniais kanalais įspėjęs apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos;
   • Klientas turi teisę neapmokėti pateiktos Paslaugų teikėjo sąskaitos, tokiu būdų nutraukdamas paslaugų teikimą po paslaugų teikimo galiojimo trukmės;
  2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
   • Paslaugų teikėjo pareigos
    • Teikti Klientui užsakytas paslaugas, kurios yra nurodytos ir aprašytos https://nemokamas-hostingas.rears.lt portale;
    • Paslaugos teikimą vykdyti po apmokėjimo pagal Kliento pateiktą užsakymą ir apie tai pranešti Klientui elektroniniu adresu;
    • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti paslaugos mokesčius, paslaugų teikimo sąlygas, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį informavęs apie tai Klientą;
    • Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Klientas pažeidžia paslaugų teikimo sąlygas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos;
    • Paslaugų teikėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti prieigą prie Kliento svetainės, jei į svetainę yra nukreipta ataka arba vykdomas masinis elektroninių laiškų siuntimas;
    • Paslaugų teikėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti prieigą prie Kliento svetainės, jei svetainės veika kelia bendro svetainių talpinimo stabilumui arba daroma įtaka kitiems Klientams;
    • Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, Paslaugos teikėjas pasilieka teisę be įspėjimo teisę sustabdyti paslaugos teikimą;
    • Paslaugų teikėjas neatsako patalpintose svetainėse ir suteiktame elektroniniame pašte esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas.
   • Kliento pareigos
    • Pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;
    • Laikytis Paslaugos teikimo sąlygų, su kuriomis Klientas susipažįsta ir sutinka;
    • Mokėti už teikiamas paslaugas šių taisyklių 5 skyriuje nustatyta tvarka;
    • Nenaudoti paslaugų teikėjo paslaugų neteisėtais tikslais, arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
    • Klientas užtikrina, kad masiškai nesiųs nepageidaujamų elektroninių laiškų programinės įrangos pagalba;
    • Klientas užtikrina, kad programiniai kodai nepadarys žalos savo ir kitų klientų paskyroms;
    • Kliento programinei įrangai reikalaujant neproporcingų Paslaugų teikėjo techninių resursų, Paslaugų teikėjas turi sustabdyti Paslaugos teikimą;
    • Visa patalpintose svetainėse ir suteiktame elektroniniame pašte laikoma informacija priklauso Klientui, todėl jam yra draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.
  1. ATSISKAITYMO TVARKA
   • Paslaugų teikėjas išrašo sąskaitą baigiantis paslaugos terminui ne anksčiau kaip 30 dienų ir išsiunčia Klientui nurodytu el. pašto adresu;
   • Iki užsakymo termino pabaigos Klientui pagal Paslaugų teikėjo pateiktą išankstinę sąskaitą ir apmokėjus už užsakymo terminą, paslauga pratęsiama automatiškai tam pačiam periodui;
   • Klientas privalo sumokėti 14 (keturiolikos) dienų bėgyje pateiktą sąskaitą, kuria Paslaugų teikėjas pateikia elektroniniu paštu;
   • Neapmokėjus sąskaitos per 14 (keturiolika) dienų, paslauga netenka galios ir vartotojo paskyra bus ištrinta po 30 dienų.
   • Klientui laiku neapmokant sąskaitos, Paslaugų teikėjas informuoja Klientą el. paštu arba telefonu, kad gali sustabdyti paslaugų teikimą ir vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo paslaugą.
  1. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
   • Šalies įsipareigojimai ir jų vykdymo terminas atidedamas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių laikotarpiui, bet ne ilgesniam nei protingas laikotarpis, jeigu įrodo, kad paslaugų negalima įvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės taikomos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose;
   • Force majeure nelaikoma tai, kad šalis neturi finansinių išteklių arba tretieji asmenys neįvykdo prievolių kitai Šaliai;
   • Šalis dėl force majeure negalinti tinkamai įvykdyti prievolės privalo per protingą (trumpiausią įmanomą) laiką įrodyti tokių aplinkybių buvimą;
   • Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure);
   • Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama;
   • Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, Šalys turi teisę nutraukti paslaugų teikimą arba atsisakyti paslaugų, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai;
   • Paslaugų teikėjas, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti paslaugų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.
  2. KITOS SĄLYGOS
   • Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiamas derybų kelių, o nesusitarus, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui įstatymų nustatyta tvarka.